flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОРЯДОК ознайомлення із матеріалами справ та видачі копій судових рішень в апеляційному суді харківської області

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова апеляційного суду
Харківської області
 
                                                                                                                                                            А.І.Колтунова
                         
"21" липня 2014р.
 
 
ПОРЯДОК
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ МАТЕРІАЛАМИ
СПРАВ ТА ВИДАЧІ КОПІЙ СУДОВИХ РІШЕНЬ
В АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
1.Ознайомлення з матеріалами справ.
 
На виконання вимог частини 1 статті 27 ЦПК України, ст. ст. 317, 376 КПК України про те, що особи, які беруть участь у справі мають право ознайомитися з матеріалами справи, та враховуючи вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, щодо неупередженості судді та унеможливлення спілкування із особами, які беруть участь у справі поза межами відправлення судочинства. дотримуючись вимог Інструкції з діловодства вмісцевому загальному суді, апеляційному загальному суді областей, апеляційному суді міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України від 17 грудня 2013р. у апеляційному суді Харківської області встановити такий порядок ознайомлення із матеріалами справ:
Для ознайомлення з матеріалами, отримання копій рішення суду, ознайомлення із звукозаписом судового засідання особа повинна звернутися з відповідною заявою через приймальню громадян суду.
Справи (матеріали кримінального провадження) видаються для ознайомлення апаратом суду за резолюцією голови суду, судді (судді-доповідача), секретаря відповідної судової палати на підставі письмової вимоги (заяви) таким особам:
прокуророві, який має право на участь у розгляді справи, – після пред’явлення службового посвідчення; адвокатам, які беруть участь у розгляді справ (після пред'явлення документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката, договору про надання правової допомоги; довіреності; ордера; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги); іншим учасникам кримінального провадження, адміністративного або цивільного процесу, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки (після пред'явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та в необхідних випадках – доручення представника).
Особам, які мають право витребування справ за службовим становищем, не пов'язаним із розглядом справи (матеріалів кримінального провадження), справи видаються тільки на підставі відповідної письмової вимоги з резолюцією голови суду, після пред'явлення службового посвідчення, або за мотивованим рішенням суду.
Працівник канцелярії суду після отримання заяви про видачу справи для ознайомлення передає заяву судді, в провадженні якого перебуває справа, для розгляду. У разі відсутності судді з поважних причин (відпустка, хвороба, відрядження тощо), розгляд заяви відбувається секретарем відповідної судової палати.
У разі позитивного вирішення порушеного у заяві питання, суддя накладає резолюцію на заяві та передає її помічнику судді (а в разі його відсутності – секретарю судового засідання) для виконання.
Помічник судді перевіряє справу на предмет долучення до неї усих документів, що надійшли до суду та наявність опису цих документів. Не допускається надання справи для ознайомлення в не підшитому вигляді.
Підготовлену для ознайомлення справу помічник судді разом із заявою передає відповідальному працівнику канцелярії для здійснення відповідних заходів з ознайомлення справи під підпис.
Якщо справа вже передана до канцелярії суду для відправки в місцевий суд, але ще не відправлена, при наявності відповідно погодженої заяви на ознайомлення із судовою справою, відповідальний за ознайомлення працівник канцелярії вилучає з експедиції справу та передає її для ознайомлення заявнику. Про вилучення справи з експедиції, ознайомлення зі справою, повернення справи після ознайомлення робиться відмітка в журналі у встановленому порядку.
Ознайомлення з матеріалами справи (кримінального провадження) проводиться виключно у приміщенні суду протягом усього робочого часу та у присутності працівника апарату суду:
З матеріалами цивільних справ в кабінеті №142;
З матеріалами адміністративних справ,апеляціями на рішення слідчого судді в кабінеті №147;
З матеріалами кримінальних справ в кабінеті №138.
 
         Матеріали справи видаються особі для ознайомлення по 1 тому.
 
Факт ознайомлення із матеріалами справи (кримінальним провадженням) фіксується працівником апарату суду в журналі видачі судових справ шляхом вчинення запису про те, хто і коли ознайомлювався зі справою (матеріалами кримінального провадження).
Особа, яка одержує справу (матеріали кримінального провадження) для ознайомлення, розписується в журналі видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення, де зазначаються дата, година видачі.
Ознайомлення з матеріалами справи (кримінальним провадженням) та протоколом (журналом) судового засідання особи, яка тримається під вартою (підозрюваної, обвинуваченої або засудженої), відбувається у спеціально відведеному місці приміщення суду в залі №21.
Після ознайомлення з матеріалами справи особа що ознайомлювалася робить відмітку на заяві про надання справи для ознайомлення, яка долучається до матеріалів справи.
При поверненні справи (матеріалів кримінального провадження) після ознайомлення відповідальний працівник канцелярії ретельно перевіряє наявність усіх матеріалів у справі (матеріалах кримінального провадження), зазначає в журналі видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення час повернення справи (матеріалів кримінального провадження) та ставить підпис про її отримання. У разі виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження складається акт у двох примірниках, один з яких передається голові суду для вжиття відповідних заходів, а другий долучається до справи (матеріалів кримінального провадження).
 
У разі задоволення судом заяви про ознайомлення із технічним записом судового засідання помічник судді (секретар судового засідання) організовує процес ознайомлення із звукозаписом у спеціально обладнаному відповідними технічними засобами залі судового засідання № 21 за попереднім узгодженням часу, в який буде здійснюватись ознайомлення. Для чого помічник судді (секретар судового засідання) приносить в зал для ознайомлення матеріали справи, вилучає диск та забезпечує його прослуховування заінтересованою особою у своїй присутності. Після ознайомлення із технічним записом судового засідання, особа, що ознайомлювалась ставить про це відмітку на заяві або надає відповідну розписку. В журналі ознайомлення осіб із технічним записом судового засідання помічник (секретар судового засідання) та особа, що ознайомлювалась фіксується факт  про ознайомлення. 
 
2. Видача копій рішень.
 
Працівник канцелярії суду після отримання заяви про видачу копії рішення суду передає заяву судді, в провадженні якого перебуває справа, а в разі відсутності судді - секретарю судової палати  для розгляду.
У разі позитивного вирішення порушеного у заяві питання, суддя накладає резолюцію на заяві та передає її помічнику судді (а в разі його відсутності – секретарю судового засідання) для виконання.
Копії судових рішень мають бути належним чином оформлені та засвідчені відбитком гербової печатки суду.
Якщо копія судового рішення складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на п’ять проколів, а на зворотному боці останнього аркуша – скріплена підписом головуючого у засіданні судді або, (суддею зі складу відповідної судової колегії, секретарем судової палати), помічником судді (секретарем судового засідання), засвідчена відбитком гербової печатки суду, із зазначенням кількості зшитих аркушів.
До копії судового рішення, до якого внесено зміни, обов'язково додається копія ухвали апеляційного (касаційного) суду, яким судове рішення змінено, а також за наявності – копії додаткового рішення, копії ухвал про виправлення описок тощо.
Копії судових рішень, що набрали законної сили, мають бути підписані помічником судді (секретарем судового засідання) суду та суддею, а також скріплені відбитком гербової печатки суду. У разі відсутності судді копія рішення підписується секретарем судової палати.
На вимогу нотаріальних органів, органу Державної реєстраційної служби України, Державної автомобільної інспекції МВС України на копії судового рішення зазначається інформація про те, що оригінал судового рішення знаходиться у матеріалах справи (кримінального провадження).
Копії судових рішень у справі, які видаються учасникам судового процесу повторно, виготовляються апаратом суду лише після внесення встановленої законодавством плати (судового збору) за виготовлення копії судового рішення.
Після повернення справ із судів апеляційної чи касаційної інстанції копії судових рішень цих судів видаються судом першої інстанції.
Видача копій судових рішень по цивільним справам здійснюється у                    каб. №142 працівником відділу забезпечення роботи цивільної палати, по кримінальним справам – в каб.№ 138 працівником відділу забезпечення роботи кримінальної палати за наступним графіком:
понеділок, середа, п'ятниця – з 10 до 13 години;
вівторок, четвер – з 14 до 17 години.
 Факт видачі – отримання копії судового рішення фіксується в журналі видачі таких копій.
У разі надіслання копії судового рішення поштою про це зазначається в судовій справі шляхом приєднання копії супровідного листа.

Копія вироку вручається засудженому або виправданому після проголошення вироку, у строки, визначені кримінальним процесуальним законодавством.