flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в апеляційному суді Харківської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови

апеляційного суду

Харківської області

від 17.02.2016р.04-02/12-од

  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації
в апеляційному суді Харківської області

  

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в апеляційному суді Харківської області (далі – апеляційний суд) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. № 2939-VI.

1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію - це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні апеляційного суду;

2) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення апеляційним судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні апеляційного суду;

3) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;

4) звернення громадян - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

5) суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням
доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у апеляційному суді, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законодавством.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність апеляційного суду організовує відділ забезпечення розгляду звернень громадян апеляційного суду. 

1.6. Апеляційний суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

- стосовно інформації інших органів влади України, інших державних міжнародних організацій, політичних партій;

- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

 1.7. Інформація, що стосується розгляду конкретної справи, надається лише учасникам судового процесу у відповідній справі. 

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність апеляційного суду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність апеляційного суду забезпечується:

1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет відповідно до Регламенту інформаційного наповнення офіційного Веб-порталу «Судова влада України», затвердженого наказом Державної судової адміністрації № 30 від 17 лютого 2014 року;

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні апеляційного суду;

4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях в апеляційному суді;

5) наданням інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність апеляційного суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність апеляційного суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та
процесуальним законодавством.

У випадку, якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в апеляційному суді.

Публічна інформація про діяльність апеляційного суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність апеляційного суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є особи, визначені згідно з резолюцією керівництва суду.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність апеляційного суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті апеляційного суду та інформаційному стенді забезпечується відділом інформаційних технологій суду, відділом забезпечення розгляду звернень громадян, та головним спеціалістом забезпечення зв’язків з засобами масової  інформації (прес-секретарем) суду, на підставі відомостей, що надаються керівниками структурних підрозділів апарату апеляційного суду за такими напрямами діяльності:

- щодо діяльності зборів суддів з питань юридичного забезпечення та організації конкурсних торгів, про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми – начальник фінансово-економічного відділу;

- щодо інформації довідкового характеру з Автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС), документів, що зберігаються в архіві
апеляційного суду – начальники відділів забезпечення діяльності судових палат суду та начальник відділу документального забезпечення та контролю;

- про режим роботи суду, правила та графік прийому громадян в апеляційному суді, про нормативно-правові засади діяльності апеляційного суду, висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судоустрою, судочинства та статусу суддів апеляційного суду, відомості з бібліотечного фонду апеляційного суду, а також питань, що стосуються систематизації законодавства – начальник відділу забезпечення розгляду звернень громадян та заступник керівника апарату суду;

- щодо руху судових справ, день, час і місце та стан їх розгляду у відповідній судовій процедурі на поточну дату в усній формі (за телефоном) – інформаційний центр відділу забезпечення розгляду звернень громадян;

- про рух судових справ, день, час і місце, стан їх розгляду у
відповідній судовій процедурі на поточну дату у письмовій формі (за
письмовими запитами) – начальники відділів забезпечення діяльності
судових палат;

- про доходи суддів та державних службовців апарату апеляційного суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – начальник відділу кадрового забезпечення та державної служби суду;

- про статистичні дані щодо здійснення судочинства апеляційного суду, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики апеляційного суду – начальник відділу судової статистики та узагальнення судової практики;

- про матеріально-технічне забезпечення апеляційного суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків,
обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які
проводяться в апеляційному суді; надання допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку – начальник відділу господарського забезпечення суду та начальник фінансово-економічного відділу суду;

- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних апеляційного суду та функціонування автоматизованої системи документообігу суду – начальник відділу інформаційних технологій суду та заступник керівника апарату суду;

- про доступ до судових засідань в апеляційному суді – начальники відділів забезпечення діяльності судових палат;

- про порядок акредитації представників засобів масової інформації, наповнення інформацією веб-сайту апеляційного суду – головний спеціаліст забезпечення зв’язків з засобами масової  інформації (прес-секретар) суду.

 

3. Надання публічної інформації про діяльність апеляційного суду

3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується головним спеціалістом забезпечення зв’язків з засобами масової  інформації (прес-секретарем) суду відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

Порядок взаємодії апеляційного суду з представниками засобів масової інформації визначено у Положенні про взаємодію апеляційного суду Харківської області з представниками засобів масової інформації, затвердженого наказом керівника апарату апеляційного суду Харківської області.

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті апеляційного суду, зокрема, підлягають:

1) Назва суду

2) Форма для електронного інформаційного запиту на отримання публічної інформації (загальний банер веб-порталу)

3) Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

4) Інформація про місцезнаходження суду

5) Інформація про керівництво суду, з зазначенням телефонних номерів та електронних адрес

6) Структура суду

7) Розклад роботи суду, графіки прийому громадян

8) Правила внутрішнього трудового розпорядку

9) Інформація про вакансії в апараті суду (порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у суді та порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у суді)

10) Зразки заяв про видачу копій судових рішень, про надання дозволів на побачення з особами, які тримаються під вартою і рахуються за судом

11) Витяги із Закону України "Про судовий збір", в частині встановлення суми сплати судового збору, випадків та підстав звільнення від сплати судового збору

12) Реквізити для сплати судового збору при зверненні до суду, в тому числі при подачі апеляційної та касаційної скарги, реквізити для оплати штрафів, внесення на депозитний розрахунковий рахунок суду коштів при обранні судом міри запобіжного заходу у виді застави.

13) Реквізити для оплати запитувачами інформації рахунків на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в суді

14) Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію

15) Список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації, з зазначенням контактних телефонів

16) Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду

17) Cписок справ, призначених до розгляду

18) Показники діяльності суду за півріччя та рік

19) Інформація для місцевих судів

20) Інша інформація, що розміщуватиметься за окремим рішенням керівництва суду

21) Інші відомості про діяльність апеляційного суду, які належать до публічної інформації.

3.4. Процесуальні рішення апеляційного суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень".

3.5. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

1) про порядок роботи апеляційного суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян, з питань, пов'язаних з організацією діяльності апеляційного суду;

2) відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в судових палатах апеляційного суду;

3) банківські реквізити для сплати судового збору;

4) правила поведінки у суді, заходи, які застосовуються до порушників;

5) порядок пропуску до приміщення апеляційного суду;

6) умови і порядок отримання інформації про діяльність апеляційного суду;

7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність апеляційного суду.

3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні у апеляційному суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

3.7. Порядок доступу осіб, вказаних у пункті 3.6, до приміщення апеляційного суду і зали судових засідань регулюється Правилами пропуску осіб до приміщення Апеляційного суду Харківської області та на його територію транспортних засобів, затвердженими головою апеляційного суду.

3.8. Запитувач має право звернутися до апеляційного суду з індивідуальним або колективним запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

3.8.1. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3.8.2. Письмовий запит подається в формі згідно додатку №2.

3.8.3. Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

3.8.4. У разі недотримання зазначених вимог, апеляційний суд має право відмовити в задоволенні запиту.

3.8.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додаток 2 до Положення).

3.8.6. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа у кімнаті прийому громадян апеляційного суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

3.8.7. Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 3 до Положення).

 

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу апеляційного суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідно до Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається в апеляційному суді на начальника відділу забезпечення розгляду звернень громадян;

4.3. Усі запити на інформацію, що надійшли до апеляційного суду поштою чи подані під час особистого прийому, мають централізовано реєструватися в день їх надходження в журналі реєстрації запитів на отримання публічної інформації. Конверти, у яких надійшли запити поштою, зберігаються разом із запитом.

4.4. Для реєстрації запитів на інформацію на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому вільному від тексту місці запиту ставиться штамп апеляційного суду. На відтиску штампа зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний індекс.

4.5. Реєстраційний індекс запиту, що надійшов до апеляційного суду, складається з літери «П», порядкового номера запиту, що надійшов, та двох останніх цифр поточного року, наприклад: П-001/11. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на інформацію.

4.8. Уразі надходження повторних запитів їм надається черговий реєстраційний номер, який зазначається у відповідній графі журналу, поряд з цим номером у дужках зазначається реєстраційний номер першого запиту, наприклад: П-005/11 (0001/11).

4.8.1. Повторними вважаються запити, у яких:

- оскаржується відповідь на попередній запит, що надійшов до апеляційного суду;

- повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь запитувачу не надавалась;

- не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі на перший запит;

- звертається увага на інші недоліки, допущені при наданні інформації, запитуваної в попередньому запиті.

4.8.2. Запити одного й того ж запитувача з одного й того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд апеляційного суду, обліковуються за реєстраційними індексами першого запиту з додаванням порядкового номера, що проставляється через дріб, наприклад: П-001/1/11, П-001/2/11, П-001/3/11.

4.9. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ документального забезпечення та контролю апеляційного суду, невідкладно передає інформаційний запит керівництву суду з позначкою червоного кольору «Запит на інформацію».

4.10. У випадках, коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності апеляційного суду, за рішенням голови апеляційного суду або його заступників, керівника апарату суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із керівників відповідних структурних підрозділів.

4.11. Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови апеляційного суду чи його заступників, керівника апарату апеляційного суду чи його заступника повертається до відділу забезпечення розгляду звернень громадян, опрацьовується відповідальною особою в автоматизованій системі документообігу суду, після чого невідкладно передається виконавцям.

4.12. Первинна реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до апеляційного суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником відділу документального забезпечення та контролю в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.13. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану
запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді
електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ апеляційного суду.

4.14. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти
робочих днів з дня отримання запиту апеляційним судом.

4.15. Контроль за дотриманням терміну надання відповіді на запит покладається на керівника апарату.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.16. У разі якщо питання, порушенні у запиті, потребують надання додаткової інформації, відповідальна особа може витребувати її від інших структурних підрозділів апеляційного суду. У такому випадку структурні підрозділи повинні надати додаткову інформацію відповідальній особі не пізніше двох робочих днів з моменту її витребування.

4.17. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації
або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник
структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації
за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих
днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі
не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.18. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки в зв’язку з настанням обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

4.19. У випадках коли запитувана інформація містить документи
обсягом більш як 10 сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації повинен діяти відповідно до Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачу інформації, затвердженої наказом керівника апарату суду. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.19.1. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4.20. У разі якщо запит, поряд із проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

5. Порядок надання інформації про діяльність апеляційного суду

5.1. Відповідь на запит надається за підписом керівництва  апеляційного суду Харківської області, або судді, в провадженні якого перебуває справа.

Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності апеляційного суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді - одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника апарату апеляційного суду або його заступника.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса апеляційного суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. У випадку, якщо запитувана інформація про діяльність апеляційного суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі, якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

Відповідь на такий запит підлягає обов'язковому погодженню з головою суду чи його заступником.

5.4. Після підготовки відповіді на запит, два примірника відповіді разом з запитом передаються відповідальному працівнику відділу забезпечення розгляду звернень громадян для їх централізованої реєстрації в день відправлення відповіді на запит у відповідному журналі.

5.4.1. Після реєстрації, відповідь на запит негайно відправляться запитувачу інформації, а її копія разом з запитом долучаються до відповідної номенклатурної справи.

5.4.2. Якщо відповідь на запит направляється запитувачу інформації в електронному вигляді відповідно до п. 2.3.1. Положення, один її примірник роздруковується на паперовому носії для долучення до відповідної номенклатурної справи.

5.5. Апеляційний суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запит на інформацію містить нецензурні вирази або з нього не можна встановити суть порушеного питання;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі;

5.5.1. Відповідь апеляційного суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо апеляційний суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов'язана направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

Уразі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації, затвердженої наказом керівника апарату суду.

Особі, яка не оплатила передбачені ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

6. Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Додаток № 1
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
в апеляційному суді Харківської області

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1. Не належать до публічної інформації апеляційного суду Харківської області (далі – апеляційний суд):

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України;

– інформація, отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом апеляційного суду із судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

– внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності апеляційного суду, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

–  інформація, що міститься в матеріалах судових справ.

 

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом апеляційного суду є:

 1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

Додаток № 2
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
в апеляційному суді Харківської області

 

Форма письмового запиту на отримання публічної інформації

(для фізичних осіб)

Розпорядник інформації: апеляційний суд Харківської області

П.І.Б. запитувача

 

Поштова адреса /

адреса електронної пошти

 

Контактний телефон

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про 

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Ознайомлений (-на) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

(підпис)

Відповідь прошу надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-mаіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

(Підкреслити обрану категорію)

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано: 

Форма письмового запиту на отримання публічної інформації

(для юридичних осіб)

Розпорядник інформації: апеляційний суд Харківської області

Організація, юридична особа

 

 

П.І.Б. представника запитувача, посада

 

 

 

Поштова адреса /

адреса електронної пошти

 

 

 

Контактний телефон

 

 

Вид, назва, реквізити чи змістдокумента, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

 

 

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про 

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Ознайомлений (-на) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

(підпис)

Відповідь прошу надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-mаіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

(Підкреслити обрану категорію)

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано: 

Форма письмового запиту на отримання публічної інформації

(для об’єднань громадян)

Розпорядник інформації: апеляційний суд Харківської області

Об’єднання громадян

 

 

П.І.Б. запитувачів

 

 

 

Поштова адреса /

адреса електронної пошти

 

 

 

Контактний телефон

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

 

 

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про 

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Ознайомлений (-на) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

(підпис)

Відповідь прошу надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-mаіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

(Підкреслити обрану категорію)

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано: 

Додаток № 3

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
в апеляційному суді Харківської області

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення електронного запиту на інформацію

 Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів. Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями в апеляційному суді не розглядається.

Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до апеляційного суду поштовим зв’язком за адресою: майдан Героїв Небесної Сотні, 36, м. Харків, 61001 або подані через приймальню громадян апеляційного суду.

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.