flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням загальних зборів трудового колективу

Апеляційного суду Харківської області 

від 15 січня 2016 року

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Апеляційного суду Харківської області 

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) розроблені відповідно до ст. 43 Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Кодексу законів про працю України та на основі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників системи органів Державної судової адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України, затверджених наказом Державної судової адміністрації України 30.06.2004 року № 109-04, і мають ціль – встановлення порядку роботи Апеляційного суду Харківської області, укріплення трудової та виконавчої дисципліни, раціональне використання робочого часу суддями та працівниками суду, підвищення якості та ефективності їх праці, створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи трудового колективу Апеляційного суду Харківської області.

 

1.2. Правила затверджуються загальними зборами трудового колективу суду.

 

1.3. Судді, державні службовці та інші працівники суду повинні бути ознайомлені з Правилами.

 

1.4 Виконання вимог, визначених цими Правилами, є обов’язковими для всіх

працівників суду.

 

2. Порядок прийняття і звільнення працівників

2.1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників апеляційного суду Харківської області /далі – Суду/ здійснюються відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Положення про помічника судді, діючого трудового законодавства України шляхом укладання трудового договору. Призначення на посаду на період відсутності основного працівника здійснюється шляхом укладання строкового трудового договору на період відсутності основного працівника.

 

2.2. Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в Суді та його апараті особи, які:

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- в інших випадах, встановлених законами України.

 

2.3. Порядок обрання на посаду судді безстроково встановлюється Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Судді зараховуються до штату суду наказом голови суду на підставі відповідної Постанови Верховної Ради України.

 

2.4. Статус помічника судді і умови його діяльності визначаються Законом «Про судоустрій і статус суддів» та «Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції», затвердженим Рішенням Ради суддів України від 25 березня 2011 року № 14.

 

2.5. Помічник судді у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», іншими законами та нормативно-правовими актами України, «Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції», затвердженим Рішенням Ради суддів України від 25 березня 2011 року № 14, Правилами поведінки працівника суду, рішеннями зборів Суду, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією.

 

2.6. Помічник судді призначається на посаду на час виконання суддею повноважень судді відповідного суду. Призначення помічника судді на посаду здійснюється в порядку, визначеному Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Кодексом Законів про працю України, «Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції», затвердженим Рішенням Ради суддів України від 25 березня 2011 року № 14, іншими актами чинного законодавства.

 

2.7. Прийняття на державну службу здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України .

 

3. Організація праці працівників суду

3.1. Функції голови суду, його заступників, секретарів судових палат та суддів визначаються Законами України.

 

3.2. Функції керівника апарату суду визначаються «Положенням про апарат апеляційного суду Харківської області».

 

3.3. Працівник суду має право на:

- працю, яка відповідає професійній підготовці та кваліфікації;

- виробничі та соціально-побутові умови, які забезпечують безпеку та дотримання вимог гігієни праці;

- професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації;

- охорону праці;

- оплату праці в розмірі, встановленому діючим законодавством, а також преміювання за результатами праці в межах бюджетного фінансування зазначених витрат;

- відпочинок, який забезпечується наданням щотижневих вихідних, святкових, неробочих днів, оплачуваних щорічних відпусток, додаткових оплачуваних відпусток;

- відпустку без збереження заробітної плати , відповідно до діючого законодавства;

- відшкодування шкоди, заподіяної його здоров’ю у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

 

3.4. Працівники суду зобов’язані:

- у своїй роботі дотримуватись Конституції України, Законів України, підзаконних нормативних актів, наказів, розпоряджень та доручень голови суду, його заступників, секретаря відповідної судової палати, керівника апарату суду, його заступника, керівників підрозділів суду в межах їх повноважень;

- при прийомі на роботу представляти документи та повідомляти інформацію особистого характеру, що передбачені законодавством для суддів та працівників суду, а також в подальшому інформувати про всі зміни, які відбулись, зокрема адресу, сімейний стан, отримання освіти, здобуття наукового ступеню та інше;

- підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для ефективного виконання своїх службових обов’язків та удосконалювати організацію своєї роботи;

- дотримуватись трудової дисципліни, а також Правил внутрішнього розпорядку суду;

- використовувати робочий час для продуктивної праці;

- дбайливо відноситись до оргтехніки та іншого майна суду, підтримувати чистоту на робочому місці, забезпечувати встановлений порядок збереження матеріальних цінностей та документів;

- утримуватись від дій, які перешкоджають іншим працівникам виконувати службові обов’язки;

- дотримуватись культури спілкування, проявляти ввічливість та повагу;

- мати охайний зовнішній вигляд, одяг не повинен суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності; працівник суду повинен носити бейдж з вказівкою прізвища, ім’я, по батькові та займаної посади;

- раціонально, ефективно та економно використовувати матеріальні ресурси, а також не допускати ведення міжміських та міських телефонних переговорів, які не продиктовані службовою необхідністю;

- суддя перед відбуттям у відпустку або до службового відрядження на строк більше 5 днів зобов’язаний залишити в належному вигляді оргтехніку та інші матеріальні цінності, які знаходяться в його розпорядженні (окрім тих, які не є власністю суду), передати невиконанні документи (крім судових справ) секретарю судової палати, судові справи передати на зберігання до канцелярії суду.

- працівник суду перед відбуттям у відпустку або до службового відрядження на строк більше 5 днів зобов’язаний залишити в належному вигляді оргтехніку та інші матеріальні цінності, які знаходяться в його розпорядженні (окрім тих, які не є власністю суду), передати невиконанні документи керівнику апарату або начальнику відповідного відділу для прийняття рішення про доручення їх виконання іншому виконавцю, а у випадку звільнення, виходу у відставку - повернути у відділ кадрового забезпечення та державної служби службове посвідчення;

- працівник суду, за яким закріплене конкретне приміщення, зобов’язаний передати дублікат ключів від службового приміщення (кабінету) до відділу режимно-секретної роботи для забезпечення можливості доступу до його службового приміщення на випадок надзвичайної ситуації (пожежа, залиття, інші обставини, які потребують оперативного доступу до службового приміщення судді з метою запобігання настанню можливих шкідливих наслідків зазначених обставин). Доступ до службового приміщення судді здійснюється комісією у складі секретаря відповідної судової палати, керівника апарату суду, відповідального працівника відділукадрового забезпечення та державної службиівідділу режимно-секретної роботи зі складенням відповідного акту, який підписується всіма членами комісії.

- суддя, працівник суду у разі невиходу на робоче місце повинні негайно повідомити про це відділ кадрового забезпечення та державної служби;

- зберігати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, та не розголошувати інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків;

- виконувати вимоги цих Правил, посадових та інших інструкцій, а також встановлений порядок роботи із службовими документами;

 

3.5. Судді, працівнику суду забороняється:

- виносити з приміщення суду майно суду;

- приносити в приміщення суду вибухові, отруйні та пожежонебезпечні речовини, а також предмети чи товари, призначені для продажу, користуватися нестандартними електроприладами та нагрівачами;

- виконувати на робочому місці роботу, не пов’язану з виконанням посадових обов’язків;

- утворювати у суді структури політичних партій (за виключенням профспілки), використовувати своє службове становище в їх інтересах;

- допускати дії та вчинки, які можуть зашкодити інтересам суспільства, держави, нанести шкоду репутації суду, судовій системі, чи негативно вплинути на його репутацію, тощо;

- паління в спеціально не відведених для цього місцях;

- знаходитись в приміщенні суду в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, або під дією психотропних речовин.

 

3.6. Права та обов’язки кожного робітника суду, а також їх реалізація встановлюються законами та посадовими інструкціями.

 

3.7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни встановлюється у відповідності з діючим законодавством.

 

4. Робочий час та час відпочинку.

4.1. Для суддів та працівників суду встановлюється 40-ка годинний, п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя) та наступною тривалістю робочого дня:

 

Початок робочого дня 9.00

Перерва на обід 13.00-13.45

Закінчення робочого дня 18.00 (у п’ятницю - 16.45; у передсвяткові дні - на одну годину раніше).

 

Голова суду вправі переносити час початку (закінчення) робочого дня окремим суддям, а керівник апарату суду - працівникам суду за їх згодою.

Судді та працівники суду можуть бути притягнені до роботи понад встановленої тривалості робочого часу в порядку та на умовах, передбачених законодавством, або з метою завершення розгляду справи, якщо її розгляд розпочався впродовж робочого дня.

На суддів та робітників суду ведеться Табель обліку робочого часу шляхом отримання інформації з журналів обліку робочого часу або зняття даних з комп’ютерного обладнання.

 

4.2. Черговість надання щорічних відпусток суддям та працівникам суду встановлюється головою суду з урахуванням необхідності забезпечення безперебійної роботи суду та сприятливих умов для відпочинку його працівників. Графік відпусток складається на кожен календарний рік до 20 січня календарного року, що настає. Відпустки надаються у відповідності до Кодексу законів про працю, Законів України «Про відпустки», «Про державну службу» та «Про судоустрій і статус суддів» на підставі заяви судді, працівника суду.

5. Заохочення суддів та працівників апарату Суду

5.1.Суддя до звільнення з посади не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами. Суддя може бути нагороджений державними нагородами лише за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя.

 

5.2. Відповідно до Положення про заохочення працівників апарату Апеляційного суду Харківської області, за наполегливу працю, якісне і сумлінне виконання посадових обов’язків та інші досягнення у роботі до працівників апарату Суду застосовуються наступні заохочення:

– нагородження «Почесною грамотою Апеляційного суду Харківської області»;

– відзначення «Подякою Апеляційного суду Харківської області».

 

5.3. За особливі заслуги на державній службі працівники апарату Суду можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

 

5.4. Заохочення оформляється наказом голови Суду, оголошується працівникові апарату суду в урочистій обстановці та до трудової книжки відділом кадрового забезпечення та державної служби робиться відповідний запис.

 

6. Пропускний режим.

6.1. Відвідувачі допускаються до кімнати прийому громадян, залів судових засідань, канцелярій суду в робочий час при пред’явленні документів, які засвідчують їх особу.

6.2. В неробочий час, вихідні та святкові дні пропуск до приміщень суду суддів та працівників суду здійснюється з дозволу голови суду.